facebookpixel

Περιγραφή

Σκοπός της δράσης
Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέσω Voucher. Σκοπός της είναι η απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων με την αντίστοιχη πιστοποίηση στο πέρας του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν οι καταρτιζόμενοι ανέρχεται στα 400€ (5€/ώρα κατάρτισης). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι που έχουν κάνει αίτηση μέσω voucher.gov.gr για να λάβουν τον ΚΑΥΑΣ και είναι στο μητρώο καταρτιζόμενων που αναρτά η ΔΥΠΑ.


Τελευταία ενημέρωση - 11/07/23

Έναρξη τελευταίου τμήματος της δράσης στις 18/07 στον τομέα e-commerce. Αν έχετε ΚΑΥΑΣ/ είστε ωφελούμενοι, για να δηλώσετε συμμετοχή, μπαίνετε εδώ:

https://kub.voucher.gov.gr/dypa-employed/training-program/program-selection/front/

Αφού μπείτε με τους κωδικούς σας, θα πρέπει να επιλέξετε τα 3 από τα 4 θεματικά πεδία:

Θεματική κατηγορία:  Ψηφιακές δεξιότητες
Θεματική Υποκατηγορία: Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή ενότητα:  Κοζάνης (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ως datalabs είμαστε συνεργαζόμενη δομή με την interactive Κοζάνης. ΔΕΝ θα μας βρείτε στη Θεσσαλονίκη – προφανώς τα δια ζώσης μαθήματα θα γίνουν στους χώρους μας στη Θεσσαλονίκη). Το σεμινάριο είναι το E-COMMERCE SALES AND HOSPITALITY MARKETING.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να μας αποστείλετε, όσο πιο άμεσα γίνεται παρακαλώ, στο support@datalabs.edu.gr με θέμα Δικαιολογητικά ΔΥΠΑ είναι τα:


1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2) ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ( σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι μεταφρασμένος και αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ)
3) THN ΥΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ* (αυτή με τα 2 σημεία)
4) ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ («Προβολή Αίτησης _ Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης»  τις 5 σελίδες)
5) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ( να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ)
6) ΥΔ από το GOV.GR με το εξής κείμενο: Δηλώνω υπεύθυνα ότι απασχολούμαι ως μισθωτός στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα
7) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ MAIL ΣΑΣ)

 
* Σε περίπτωση που η ΥΔ κατά την υποβολή της αίτησης δεν απευθύνεται στη ΔΥΠΑ ή την έχετε χάσει  ο ωφελούμενος πρέπει να κατεβάσει καινούργια ΥΔ απο το GOV.GR και να ακυρώνει την παλιά. Σας παραθέτουμε κείμενο που πρέπει να δηλώσετε στην καινούργια ΥΔ.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, παρακαλώ να μη λάβετε υπόψη την υπεύθυνη
δήλωση με ημερομηνία «….» και αριθμό «….»  που επισύναψα στην αίτησή μου διότι, εκ παραδρομής, δεν συμπληρώθηκε ορθά και να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
δηλώνω ότι: o σωστός παραλήπτης είναι η ΔΥΠΑ.

α) Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, «sub 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
β) Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.


Προϋποθέσεις

Για τους εργαζόμενους ισχύουν τα κάτωθι. Πρέπει:


1.    Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
2.    Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3.    Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.


Αντικείμενα κατάρτισης
Το ΚΔΒΜ Datalabs παρέχει τους κάτωθι τίτλους εκπαίδευσης & πιστοποίησης:
•    E-commerce Sales and Hospitality Marketing
•    Cybersecurity
•    Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)
•    Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες (MS Office)
•    Ειδικος στο Social Media Marketing

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν :

•    Κατάρτιση 80 ωρών που κατανέμεται ως εξής:
o    12 ώρες δια ζώσης και
o    48 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση
o    12 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση


Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι δικαιούχοι αποκτούν – κατόπιν εξέτασης -  πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.

Αντικείμενα κατάρτισης

Ώρες διδασκαλίας: 80

Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα

Συναινώ στη χρήση των στοιχείων μου (e-mail και τηλέφωνο) για να επικοινωνεί η Datalabs μαζί μου σχετικά με την ερώτησή μου, καθώς και για ενημέρωση μελλοντικών προγραμμάτων. (Η Datalabs δεν πρόκειται να διαθέσει το προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό). (Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων)